Privacyverklaring

Het nieuwstedelijk hecht belang aan jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met je gegevens om. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR)

Contact

Als Het nieuwstedelijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

Contactgegevens
Het nieuwstedelijk VZW

Vaartkom 4

3000 Leuven

info@nieuwstedelijk.be
016 226 345

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Het nieuwstedelijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden

1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Het nieuwstedelijk (uitvoering overeenkomst)

Indien u tickets koopt van voorstellingen die Het nieuwstedelijk in eigen beheer speelt worden er door onze ticketpartners persoonsgegevens van u gevraagd die zij en wij nodig hebben om onze diensten te verstrekken.

Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:
- het afleveren van de tickets
- toegangscontrole
- bepaling van tarieven
- servicemailing voor en/of na uw bezoek
- contactname in geval van programmawijziging of annulatie

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketing- en websiteprovider of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor voorstellingen in Leuven, in OPEK of op locatie is 30CC onze ticketpartner. Voor voorstellingen in Hasselt, in De Nieuwe Zaal of op locatie is mijnevent.be onze ticketpartner.
Voor voorstellingen in Genk, in C-mine cultuurcentrum of op locatie is C-mine cultuurcentrum onze ticketpartner.

Bij voorstellingen die we niet in eigen beheer spelen, maar die georganiseerd worden door Cultuurcentra, theaters of andere voorstellingslocaties heeft Het nieuwstedelijk geen toegang tot uw gegevens. Wilt u graag meer over ons horen kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, social media en onze website in het oog houden.

2. Om actieve klanten te informeren over ons aanbod (gerechtvaardigd belang)

Het nieuwstedelijk VZW gebruikt de persoonsgegevens van onze actieve klanten om hen jaarlijks te informeren over ons jaarprogramma via een brochure en via een direct mailing. Actieve klanten zijn klanten die het voorbije jaar tickets hebben aangekocht voor voorstellingen in onze eigen zalen (OPEK Leuven, De Nieuwe Zaal), op locatie in eigen beheer of in C-mine cultuurcentrum in eigen beheer). Wilt u geen jaarbrochure in de bus of mail ontvangen kunt u dit laten weten via info@nieuwstedelijk.be

3. het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

Het nieuwstedelijk vzw maakt ook gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld informatie over ons actuele programma, zowel op papier als elektronisch. Iedereen is vrij om zich hierop in- en uit te schrijven.

  • Ezine (e-mail): maximaal twee keer per maand. U kan u zich hierop telkens makkelijk in- en uitschrijven. U wordt niet automatisch ingeschreven op ezines op basis van uw aankopen.
  • (Première-)uitnodigingen: op basis van (familie-)verwantschap, medewerking aan een project, functionele betrokkenheid (bijvoorbeeld als ambtdrager in het schepencollege, betrokken beroepsgroep edm.) kunnen we éénmalig uw gegevens verzamelen en een éénmalige gratis uitnoding verzenden (gerechtvaardigd belang)

4. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze IT-partner of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Occasioneel versturen wij e-mails met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten.

5. het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer / rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Het nieuwstedelijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk twee jaar na de laatste aankoopdatum voor klanten (aankoop tickets), en de wettelijke termijnen voor onze administratieve gegevens (boekhouding, personeelsgegevens, ....)

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Het nieuwstedelijk VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Cookies

Een “cookie” is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.nieuwstedelijk.be. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals uw naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.


Onze website gebruikt enkel analytische cookies: Het nieuwstedelijk gebruikt Google Analytics op privacyvriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Voor cookies geplaatst door Google Analytics verwijzen wij u graag naar de verklaring van deze partij op hun website. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partij. We delen onze analysegegevens niet met andere derden.